GeoKOAX geotermalne sonde

Geokoax geotermalne sonde se vertikalno postavljaju u zemlju na dubinama od 9 do 120 m  radi eksploatacije energije za klimatizaciju objekta. Geokoax odlikuje znatno veća iskorišćenost u poređenju sa U sondama. Geokoax geotermalne sonde se odlikuju po tome da se dubina bušenja smanjuje do 50%.

Prednosti GeoKOAX sondi

Turbulencija

Osnova GeoKOAX geotermalne tehnologije razmene toplote je, pasivna turbulencija. Pri prelasku laminantnog u turbulentno strujanje, povećava se koeficijent prolaza toplote između sonde i okolnog zemljišta.

Volumen

GeoKOAX geotermalne sonde sadrže 6.5 puta veću količinu fluida od standardnih U sondi.

Omotač sonde

Površina GeoKOAX sonde je dva puta veća od standardnih U sondi pa se samim tim povećava i razmena toplote između sonde i okolnog zemljišta.

Površina za postavljanje

GeoKOAX sonde zahtevaju daleko manju površinu zemljišta, potrebnu za instalaciju sondi, kao i mnogo manju dubinu bušenja, u odnosu na konvencionalne sonde.

GeoKOAX materijali

PE 100-RC

GeoKOAX sonde su izrađene od visokokvalitetnog, umreženog PE 100-RC sa debelim zidovima velike čvrstoće, otpornosti na habanje, spoljašnja opterećenja i naprsline. PE 100-RC obezbeđuje 10% bolju provodljivost u odnosu na PE-X, od koga su izrađene standardne "U" sonde

Dno sonde

Dno sonde je takođe izrađeno od materijala PE 100, u posebnom procesu proizvodnje, sa delako većom debljinom zida, sto donosi veću otpornost na naprsline i sigurnije postavljanje sondi. Dno sonde ima značajno deblji zid u odnosu na cevi klase SDR 11, što ga čini mnogo sigurnijim od ekstrudiranih cevi.